ارزیابی عملکرد مالی سازمان


ارزیابی عملکرد مالی شرکت
     نتیجه عملکرد مالی یک شرکت به‌طور خام در صورت‌های مالی شرکت ارائه می‌گردد. در ارزیابی عملکرد مالی با تفسیر ارقام مندرج در صورت‌های مالی شرکت می‌توان نقاط قوت و ضعف عملکرد مالی شرکت‌ها را موردبررسی قرارداد.
در این روش تحلیل‌گران شرکت تکچی به‌صورت مقایسه‌ای اقدام به تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی شرکت می‌نمایند. در این تجزیه‌وتحلیل عملکرد مالی گذشته و جایگاه فعلی شرکت نیز مشخص می‌شود.
ذینفعان شرکت اعم از مدیران، سهام‌داران، بستانکاران و افراد طرف معامله با شرکت می‌توانند با استفاده از تجزیه‌وتحلیل‌های انجام‌شده بر روی صورت‌های مالی، شرکت خود را در وضعیت مناسبی با آن قرار دهند و یا اصلاحات مورد نظر را اعمال نمایند.
مدیران با استفاده از نتیجه این ارزیابی و تحلیل نسبت‌ها عملکرد گذشته را ارزیابی کرده و در صورت لزوم در استراتژی‌های خود تجدیدنظر می‌کنند همچنین بر اساس ریسک تجاری، سهام‌داران در مالکیت سهام تصمیم‌گیری می‌کنند و بستانکاران بر اساس توانایی اعتباری استخراج‌شده از صورت مالی با شرکت به تعامل می‌پردازند.
در این ارزیابی ابتدا نسبت‌های مالی شرکت شامل نسبت‌های فعالیت، نسبت‌های نقدینگی، نسبت توانگری مالی و نسبت‌های سودآوری محاسبه و تفسیر می‌شوند. ولی نسبت‌های مالی به‌تنهایی نشان‌دهنده وضعیت شرکت نیستند. به‌عبارت‌دیگر اطلاعات استخراج‌شده از نسبت‌های مالی به‌طور کامل نمی‌توانند انعکاسی از نقاط قوت و قابل‌بهبود ارائه دهند. این نسبت‌ها با برجسته کردن برخی فعالیت‌ها، شرکت را در شناسایی نقاط قابل‌بهبود راهنمایی می‌کند. تِک‌چی برای دستیابی به تحلیلی همه‌جانبه از وضعیت مالی شرکت، علاوه بر تفسیر نسبت‌های مالی، محتوا و زمینه فعالیت شرکت شامل اهداف و استراتژی‌های شرکت، وضعیت صنعت و شرایط اقتصادی را نیز در نظر گرفته و بر این اساس تصویر واقعی از وضعیت مالی شرکت را ارائه می‌دهد.

مشخصات شرکت

مشخصات رابط پروژه

توضیحات

دیگر خدمات