ارزیابی و قیمت گذاری فناوری های سازمان


ارزیابی و قیمت گذاری فناوری های سازمان
     فناوری جزو دارایی‌های نامشهود سازمان است که در برخی از سازمان‌ها بخصوص شرکت‌های فناور محور و دانش‌بنیان درصد قابل توجه‌ ای از ارزش شرکت را تشکیل می‌دهد. ارزشیابی این دارایی به‌سادگی دارایی‌های مشهود سازمان نیست و برای کشف قیمت فناوری‌ها نیازمند استفاده از روش‌های مناسب هستیم.
تعیین قیمت فناوری های سازمان علاوه بر اینکه باعث افزایش سرمایه‌گذاری بخش خارجی و انتقال فناوری در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته می‌شود.، ارزش شرکت را در نزد سرمایه گذاران، مراکز اعتبار دهنده، بانک ها و صندوق ها نیز ارتقا داده و اخذ سرمایه یا تسهیلات از این مراکز را تسهیل می نماید. علاوه بر آن باعث افزایش اعتبار علمی و فنی شرکت در نزد مراکز حمایت کننده از فعالیت های دانش بنیان می گردد.
تکچی برای کشف قیمت فناوری های سازمان از روش های مختلف و معتبر استفاده می کند و در نهایت با توجه به نوع فناوری و وضعیت سازمان یکی از این روشها را توصیه می نماید.

مشخصات شرکت

مشخصات رابط پروژه

توضیحات

دیگر خدمات