اخبار تکچی


برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت هوش کاوان فراپرداز توس
 • ۹۹/۶/۲۰

عارضه‌یابی شرکت هوش کاوان فراپرداز توس در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت هوش کاوان فراپرداز توس با هدف برنامه‌ریزی صحیح برنامه‌های توسعه و بهبود در محل آن شرکت برگزار شد.

بیشتر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت داده ورزی فرادیس البرز
 • ۹۹/۶/۱۹

عارضه‌یابی شرکت داده ورزی فرادیس البرز در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت داده ورزی فرادیس البرز با هدف برنامه‌ریزی صحیح برنامه‌های توسعه و بهبود در محل آن شرکت برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری دومین دور ارزیابی پتروشیمی بوعلی سینا براساس مدل TEM1000
 • ۹۹/۶/۱۸

دومین دوره ارزیابی پتروشیمی بوعلی سینا درتاریخ ۹۹/۰۶/۱۸ بر اساس مدل تعالی سازمانی TEM1000 با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی این شرکت با هدف دنبال کردن میزان رشد آن شرکت در فاصله زمانی بین دو ارزیابی واثر بخشی آن بر شرکت به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت سامانه سازصنایع خراسان
 • ۹۹/۶/۱۲

عارضه‌یابی شرکت سامانه ساز صنایع خراسان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت سامانه ساز صنایع خراسان با هدف برنامه‌ریزی صحیح برنامه‌های توسعه و بهبود به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت کلان داده شهر فناوران
 • ۹۹/۶/۱۲

عارضه‌یابی شرکت کلان داده شهر فناوران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت کلان داده شهر فناوران با هدف برنامه‌ریزی صحیح برنامه‌های توسعه و بهبود در محل آن شرکت برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری دومین دور ارزیابی پتروشیمی ایلام براساس مدل TEM1000
 • ۹۹/۶/۱۰

دومین دوره ارزیابی پتروشیمی ایلام درتاریخ ۹۹/۰۶/۱۰ بر اساس مدل تعالی سازمانی TEM1000 با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی این شرکت با هدف دنبال کردن میزان رشد آن شرکت در فاصله زمانی بین دو ارزیابی واثر بخشی آن بر شرکت به صورت مجازی برگزار شد

ادامه خبر
برگزاری دومین دور ارزیابی پتروشیمی بندرامام براساس مدل TEM1000
 • ۹۹/۶/۴

دومین دوره ارزیابی پتروشیمی بندر امام درتاریخ ۹۹/۰۶/۰۴ بر اساس مدل تعالی سازمانی TEM1000 با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی این شرکت با هدف دنبال کردن میزان رشد آن شرکت در فاصله زمانی بین دو ارزیابی واثر بخشی آن بر شرکت به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری دومین دور ارزیابی پتروشیمی شهید تندگویان براساس مدل TEM1000
 • ۹۹/۶/۲

دومین دوره ارزیابی پتروشیمی شهید تندگویان درتاریخ ۹۹/۰۶/۰۲ بر اساس مدل تعالی سازمانی TEM1000 با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی این شرکت با هدف دنبال کردن میزان رشد آن شرکت در فاصله زمانی بین دو ارزیابی واثر بخشی آن بر شرکت به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری دومین دور ارزیابی عملیات غیرصنعتی و خدمات ماهشهر براساس مدل TEM1000
 • ۹۹/۵/۲۸

دومین دوره ارزیابی عملیات غیرصنعتی و خدمات ماهشهر درتاریخ ۹۹/۰۵/۲۸ بر اساس مدل تعالی سازمانی TEM1000 با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی این شرکت با هدف دنبال کردن میزان رشد آن شرکت در فاصله زمانی بین دو ارزیابی واثر بخشی آن بر شرکت به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری دومین دور ارزیابی فجرانرژی خلیج فارس براساس مدل TEM1000
 • ۹۹/۵/۲۶

دومین دوره ارزیابی فجرانرژی خلیج فارس درتاریخ ۹۹/۰۵/۲۶ بر اساس مدل تعالی سازمانی TEM1000 با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی این شرکت با هدف دنبال کردن میزان رشد آن شرکت در فاصله زمانی بین دو ارزیابی واثر بخشی آن بر شرکت به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت راهکار تجارت پویا سورنا
 • ۹۹/۵/۲۳

عارضه‌یابی شرکت راهکار تجارت پویا سورنا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت راهکار تجارت پویا سورنا هدف برنامه‌ریزی صحیح برنامه‌های توسعه و بهبود در محل آن شرکت برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری دومین دور ارزیابی ره آوران فنون پتروشیمی براساس مدل TEM1000
 • ۹۹/۵/۲۱

دومین دوره ارزیابی ره آوران فنون پتروشیمی در تاریخ ۹۹/۰۵/۲۱ بر اساس مدل تعالی سازمانی TEM1000 با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی این شرکت با هدف دنبال کردن میزان رشد آن شرکت در فاصله زمانی بین دو ارزیابی واثر بخشی آن بر شرکت به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری دومین دور ارزیابی پتروشیمی خوزستان براساس مدل TEM1000
 • ۹۹/۵/۱۹

دومین دوره ارزیابی پتروشیمی خوزستان در تاریخ ۹۹/۰۵/۱۹ بر اساس مدل تعالی سازمانی TEM1000 با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی این شرکت با هدف دنبال کردن میزان رشد آن شرکت در فاصله زمانی بین دو ارزیابی واثر بخشی آن بر شرکت به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت هوپاد گستر صنعت
 • ۹۹/۵/۱۶

عارضه‌یابی شرکت هوپاد گستر صنعت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت هوپاد گستر صنعت هدف برنامه‌ریزی صحیح برنامه‌های توسعه و بهبود در محل آن شرکت برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری دومین دور ارزیابی پتروشیمی کارون براساس مدل TEM1000
 • ۹۹/۵/۱۲

دومین دوره ارزیابی پتروشیمی کارون در تاریخ ۹۹/۰۵/۱۲ بر اساس مدل تعالی سازمانی TEM1000 با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی این شرکت با هدف دنبال کردن میزان رشد آن شرکت در فاصله زمانی بین دو ارزیابی واثر بخشی آن بر شرکت به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت آداک سنجش کویر
 • ۹۹/۵/۹

عارضه‌یابی شرکت آداک سنجش کویر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت آداک سنجش کویر هدف برنامه‌ریزی صحیح برنامه‌های توسعه و بهبود در محل آن شرکت برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری دومین دور ارزیابی مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی براساس مدل TEM1000
 • ۹۹/۵/۵

دومین دوره ارزیابی مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در تاریخ ۹۹/۰۵/۰۵ بر اساس مدل تعالی سازمانی TEM1000 با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی این شرکت با هدف دنبال کردن میزان رشد آن شرکت در فاصله زمانی بین دو ارزیابی واثر بخشی آن بر شرکت به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری دومین دور ارزیابی پتروشیمی اروند براساس مدل TEM1000
 • ۹۹/۴/۲۸

دومین دوره ارزیابی پتروشیمی اروند در تاریخ ۹۹/۰۴/۲۸ بر اساس مدل تعالی سازمانی TEM1000 با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی این شرکت با هدف دنبال کردن میزان رشد آن شرکت در فاصله زمانی بین دو ارزیابی واثر بخشی آن بر شرکت به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری دومین دور ارزیابی پتروشیمی نوری براساس مدل TEM1000
 • ۹۹/۴/۲۴

دومین دوره ارزیابی پتروشیمی نوری در تاریخ ۹۹/۰۴/۲۴ بر اساس مدل تعالی سازمانی TEM1000 با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی این شرکت با هدف دنبال کردن میزان رشد آن شرکت در فاصله زمانی بین دو ارزیابی واثر بخشی آن بر شرکت به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری دومین دور ارزیابی پتروشیمی پارس براساس مدل TEM1000
 • 99/4/23

دومین دوره ارزیابی پتروشیمی پارس در تاریخ ۹۹/۰۴/۲۳ بر اساس مدل تعالی سازمانی TEM1000 با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی این شرکت با هدف دنبال کردن میزان رشد آن شرکت در فاصله زمانی بین دو ارزیابی واثر بخشی آن بر شرکت به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری دومین دور ارزیابی مبین انرژی خلیج فارس بر اساس مدل TEM1000
 • ۹۹/۴/۲۲

دومین دوره ارزیابی مبین انرژی خلیج فارس در تاریخ ۹۹/۰۴/۲۲ بر اساس مدل تعالی سازمانی TEM1000 با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی این شرکت با هدف دنبال کردن میزان رشد آن شرکت در فاصله زمانی بین دو ارزیابی واثر بخشی آن بر شرکت به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی گروه مهندسین فرا صدر یزد
 • ۹۹/۴/۱۹

عارضه‌یابی گروه مهندسین فرا صدر یزد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی گروه مهندسین فرا صدر یزد هدف برنامه‌ریزی صحیح برنامه‌های توسعه و بهبود در محل آن شرکت برگزار شد

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت سامانه های آزاد فناوری اطلاعات ایده آل آینده ایرانیان
 • ۹۹/۴/۱۸

عارضه‌یابی شرکت سامانه های آزاد فناوری اطلاعات ایده آل آینده ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت سامانه های آزاد فناوری اطلاعات ایده آل آینده ایرانیان هدف برنامه‌ریزی صحیح برنامه‌های توسعه و بهبود در محل .آن شرکت برگزار شد

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی تعاونی دانش بنیان آپافن
 • ۹۹/۴/۱۸

عارضه‌یابی تعاونی دانش بنیان آپافن در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی تعاونی دانش .بنیان آپافن هدف برنامه‌ریزی صحیح برنامه‌های توسعه و بهبود در محل آن شرکت برگزار شد

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت تولیدی تحقیقاتی گهر سرام
 • ۹۹/۴/۲

عارضه‌یابی شرکت تولیدی تحقیقاتی گهر سرام در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت تولیدی تحقیقاتی گهر سرام هدف برنامه‌ریزی صحیح برنامه‌های توسعه و بهبود در محل آن شرکت برگزار شد .

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت ابداع گران پدیده
 • ۹۹/۲/۹

عارضه‌یابی شرکت ابداع گران پدیده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت ابداع .گران پدیده هدف برنامه‌ریزی صحیح برنامه‌های توسعه و بهبود به صورت مجازی برگزار شد

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت اندیشه یاوران تمدن امروز
 • ۹۹/۱/۲۶

عارضه‌یابی شرکت اندیشه یاوران تمدن امروز در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت اندیشه یاوران تمدن امروز با هدف برنامه‌ریزی صحیح برنامه‌های توسعه و بهبود در محل آن شرکت برگزار شد

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت موج فناوری هوشمند
 • ۹۸/۱۲/۲۱

عارضه‌یابی شرکت موج فناوری هوشمند در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت موج فناوری هوشمند با هدف برنامه‌ریزی صحیح برنامه‌های توسعه و بهبود در محل آن شرکت برگزار شد

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت کوره های القايی دماوند
 • ۹۸/۱۲/۱۲

عارضه‌یابی شرکت کوره های القايی دماوند در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت کوره های القايی دماوند با هدف برنامه‌ریزی صحیح برنامه‌های توسعه و بهبود در محل آن شرکت برگزار شد

ادامه خبر
برگزاری چهاردهمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۹۸/۱۱/۲۹

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت شبیه سازان پیشرفته ابراهیمی
 • ۹۸/۱۱/۲۱

عارضه‌یابی شرکت شبیه سازان پیشرفته ابراهیمی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت شبیه سازان پیشرفته ابراهیمی با هدف برنامه‌ریزی صحیح برنامه‌های توسعه و بهبود در محل آن شرکت برگزار شد

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت مبین آراالکترونیک
 • ۹۸/۱۱/۲۰

عارضه‌یابی شرکت مبین آرا الکترونیک در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت مبین آرا الکترونیک با هدف برنامه‌ریزی صحیح برنامه‌های توسعه و بهبود در محل آن شرکت برگزار شد

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت فناور سپهر ماهان
 • ۹۸/۱۱/۱۹

عارضه‌یابی شرکت فناور سپهر ماهان در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت راهکار تجارت پویا سورنا هدف برنامه‌ریزی صحیح برنامه‌های توسعه و بهبود در محل آن شرکت برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت توسعه سامانه های مدیریت برید
 • ۹۸/۱۰/۳۰

عارضه‌یابی شرکت توسعه سامانه های مدیریت برید در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت توسعه سامانه های مدیریت برید هدف برنامه‌ریزی صحیح برنامه‌های توسعه و بهبود در محل آن شرکت برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه‌بندی ملی تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان
 • ۹۸/۱۰/۹

رتبه‌بندی ملی تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه‌بندی ملی شرکت صنایع الکترونیک زعیم
 • ۹۸/۱۰/۱

رتبه‌بندی ملی شرکت صنایع الکترونیک زعیم تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت صنایع الکترونیک زعیم برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت پیشگامان توسعه گیاهان زراعی
 • ۹۸/۹/۳۰

عارضه‌یابی شرکت پیشگامان توسعه گیاهان زراعی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت پیشگامان توسعه گیاهان زراعی هدف برنامه‌ریزی صحیح برنامه‌های توسعه و بهبود در محل آن شرکت برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه‌بندی ملی شرکت راهسازی و ساختمانی ۱۱۵
 • ۹۸/۹/۲۸

رتبه‌بندی ملی شرکت راهسازی و ساختمانی ۱۱۵ دتحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت راهسازی و ساختمانی ۱۱۵ برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه‌بندی ملی شرکت راه و ساختمانی الماس طوبی
 • ۹۸/۹/۲۴

رتبه‌بندی ملی شرکت راه و ساختمانی الماس طوبی دتحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت راه و ساختمانی الماس طوبی برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری سیزدهمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۹۸/۸/۲۹

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت توسعه دهندگان نقطه اشتراک پارس
 • ۹۸/۸/۲۷

عارضه‌یابی شرکت توسعه دهندگان نقطه اشتراک پارس تحت نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت توسعه دهندگان نقطه اشتراک پارس برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری دوازدهمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۹۸/۸/۱۵

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه‌بندی ملی شرکت کیمیا پترو گاز ایلیا
 • ۹۸/۸/۱۴

رتبه‌بندی ملی شرکت کیمیا پترو گازایلیا تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت کیمیا پترو گاز ایلیا برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلمچی
 • ۹۸/۸/۹

عارضه‌یابی موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلمچی تحت نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلمچی برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری یازدهمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۱۳۹۸/۷/۱۷

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد
 • ۱۳۹۸/۷/۴

عارضه‌یابی شرکت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد تحت نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت واپایش بهره‌برداری کیفیت برق ویونا امیرکبیر
 • ۱۳۹۸/۷/۳

عارضه‌یابی شرکت واپایش بهره‌برداری کیفیت برق ویونا امیرکبیر تحت نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت واپایش بهره‌برداری کیفیت برق ویونا امیرکبیر برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه‌بندی ملی شرکت مرکز ماشین‌های اداری ایران (مادیران)
 • ۱۳۹۸/۷/۲

رتبه‌بندی ملی شرکت مرکز ماشین‌های اداری ایران (مادیران) تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت مرکز ماشین‌های اداری ایران (مادیران) برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری دهمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۱۳۹۸/۶/۲۷

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری نهمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۱۳۹۸/۶/۱۳

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه بندی ملی شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا
 • 1398/6/12

رتبه بندی ملی شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا تحت نظارت مرکز ملی رتبه ‌بندی اتاق بازرگانی ایران و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری هشتمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۹۸/۵/۹

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه بندی ملی شرکت تأمین برق و آب ایران (تابیران)
 • ۱۳۹۸/۴/۳۱

رتبه بندی ملی شرکت تأمین برق و آب ایران (تابیران) تحت نظارت مرکز ملی رتبه ‌بندی اتاق بازرگانی ایران و پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی

ادامه خبر
برگزاری هفتمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۹۸/۴/۲۶

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری ششمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۱۳۹۸/۴/۹

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
برگزاری پنجمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019
 • ۱۳۹۸/۳/۲۹

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است.

ادامه خبر
رونمایی از نخستین وندور لیست آنلاین شرکت های مشاوره مدیریت کشور
 • ۱۳۹۸/۳/۲۰

شرکت تکچی در اولین روز از نمایشگاه اینوتکس از نخستین وندور لیست آنلاین مشاوران مدیریت کشور رونمایی کرد.در این وندور لیست برترین شرکت های مشاور مدیریت تعیین صلاحیت شده به جامعه کارفرمایی کشور معرفی شده است. این سامانه که توسط شرکت تکچی و باحمایت مادی و معنوی هلدینگ خلیج فارس بعنوان بزرگترین هلدینک پتروشیمی کشور طراحی و پیاده سازی شده است از امروز در دسترس عموم قرارگرفته و کلیه کار فرمایان کشور می توانند از نتایج آن به رایگان استفاده نمایند.

ادامه خبر
اولین مدل بومی «تعالی سازمانی» کشور با حمایت پارک علم و فناوری پردیس رونمایی شد
 • ۱۳۹۸/۳/۲۰

امروز در نمایشگاه اینوتکس، از اولین مدل بومی تعالی سازمانی کشور، به عنوان مدل تعالی سازمانی ملی، رونمایی شد. این مدل که توسط شرکت «تِکچی» و با حمایت پارک فناوری پردیس طراحی و بومی سازی شده، به عنوان مدل ملی و اولین مدل بومیِ کشور در حوزه تعالی سازمانی، ثبت و رونمایی شده است.

ادامه خبر
حضور شرکت تکچی در هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (INOTEX)
 • ۱۳۹۸/۳/۱۹

شرکت تکچی در هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (inotex) حضور یافت . این نمایشگاه امروز یک شنبه 19/3/98 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز بکار نمود و تا تاریخ 22/3/98 ادامه خواهد داشت .

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه بندی ملی شرکت داده گستر عصر نوین (های وب)
 • ۱۳۹۸/۳/۱۱

برگزاری جلسه ارزیابی رتبه بندی ملی شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) تحت نظارت مرکز ملی رتبه ‌بندی اتاق بازرگانی ایران و پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی، در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۱با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت داده گستر عصر نوین (های وب) در محل آن شرکت برگزار شد. این ارزیابی بر اساس مدل رتبه بندی مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است.

ادامه خبر
برگزاری جلسه ارزیابی رتبه بندی ملی شرکت افزار پرداز رمیس
 • ۱۳۹۸/۳/۱

رتبه بندی ملی شرکت افزار پرداز رمیس تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران و پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی، در تاریخ ۱۳۹۸/۰3/01با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت افزار پرداز رمیس در محل آن شرکت برگزار شد. این ارزیابی بر اساس مدل رتبه بندی مرکز ملی رتبه بندی صورت گرفته است .

ادامه خبر
هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.