اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت فناوری اطلاعات

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن  در روز یکشنبه  مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت فناوری اطلاعات، با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید.

این ارزیابی با حضور، آقای امین صندوقی به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایندهای مدیریت فناوری اطلاعات و آقای محمد دهقان به عنوان ناظر جلسه به ‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس و ارزیابان شرکت تکچی و آقایان وحیدرضا سلامت و یوسف جعفرنیا نماینده شرکت‌  فناوری اطلاعات و ارتباطات امن مهیمن در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت.