اخبار تکچیجلسه بررسی نتایج ارزیابی سالیانه شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی بر اساس مدل TEM1000

دومین دوره ارزیابی تعالی سازمانی شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی بر طبق مدل TEM1000 در تاریخ ۹۹/۰۸/۱۲ برگزار گردید. 

در این مرحله کلیه فرایند های شرکت  در ۱۳ بعد بر اساس مدل تعالی سازمانی TEM1000  مورد ارزیابی قرارگرفت . نتایج این دوره نشان می دهد که توانمندی فرایندی شرکت  نسبت به دوره قبل که دوسال پیش انجام شد، بیش از۱۰  درصد رشد داشته است. با توجه به موفقیت شرکت در کسب این نتایج  و عبور از حد نصاب  مدل ، شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی مرحله دوم ارزیابی  براساس مدل TEM1000  راه یافت. 

طبق روال دوره قبل نتایج ارزیابی این دوره نیز توسط تیم ارائه شرکت تکچی در جلسه ای با حضور مدیر عامل محترم هلدینگ خلیج فارس ، معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه هلدینگ خلیج فارس ، مدیریت محترم سیستم‌های مدیریت و آی تی هلدینگ خلیج فارس ، مدیرعامل و مدیران و کارشناسان محترم شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ارائه گردید.

در این جلسه علاوه بر بررسی نتایج ارزیابی این شرکت، برنامه های شرکت برای ادامه مسیر بر اساس مدل تعالی سازمانی TEM1000  مورد تاکید مدیران عامل محترم هلدینگ خلیج فارس و شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی قرارگرفت.

درمرحله دوم ارزیابی بر اساس این مدل، نتایج شرکت از۵ منظر کارکنان، مشتریان، سهامداران، جامعه و سازمان مورد بررسی قرار می گیرد.