اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت تدوین فرایند در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت مالی

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری تدوین فرایند در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت مالی حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. این ارزیابی با حضور، آقای رضا داغانی به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایندهای مدیریت مالی شرکتی و آقای شکیبی نسب به عنوان ناظر جلسه به ‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس ارزیابان شرکت تکچی و آقایان ولی اله حضرتی و امین اخلاص پور نماینده شرکت‌ تدوین فرایند در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.