ارزیابی و قیمت گذاری سازمان


ارزیابی و قیمت گذاری سازمان
     شرکت ها و سازمانها ترکیبی از دارایی های مشهود و دارایی های نامشهود و همچنین جریان منافع آتی ناشی از سرمایه گذاری هستند . شرکت تکچی با توجه به دارا بودن امکان قیمت گذاری دارایی های نامشهود و همچنین ارزش گذاری منافع آتی ناشی از سرمایه گذاری، قیمت گذاری سازمان را نیز در سبد محصولات خود قرارداده است.
در حال حاضر خدمات قیمت گذاری سازمان تنها به شرکت هایی ارایه می شود که علاوه بر دارایی های مشهود دارای دارایی های نامشهود هم باشند.
با توجه به اینکه امکان ارایه قیمت گذاری سازمان با امضای کارشناسان رسمی دادگستری نیز میسر می باشد، نتایج این ارزیابی مورد قبول کلیه نهاد های قانونی نظیر بانکها و مراکز دولتی مانند اداره مالیات و بیمه می باشد.

مشخصات شرکت

مشخصات رابط پروژه

توضیحات

دیگر خدمات