ارزیابی سطح فناوری سازمان


ارزیابی سطح فناوری شرکت
     فناوری برای برخی از شرکت‌ها بخصوص شرکت‌های فناور محور و شرکت‌های دانش‌بنیان مهم‌ترین مزیت رقابتی آن‌ها است. دانستن سطح تسلط شرکت بر یک فناوری به مدیران شرکت کمک می‌کند که نقاط قوت و ضعف شرکت خود در ارتباط با یک فناوری کلیدی را شناسایی نموده و بر آن اساس تصمیم‌گیری نمایند. نتایج این ارزیابی همچنین می‌تواند در ارزیابی دارایی‌های نامشهود شرکت مورداستفاده قرار گیرد. این ارزیابی همچنین برای کارفرمایان و شرکای کاری و استراتژیک شرکت نیز می‌تواند در بهبود تصویر و برند شرکت کمک‌کننده باشد و بر اساس آن بادید بازتری بتوانند نسبت به عقد قراردادهای همکاری اقدام نمایند.
در موارد انتقال فناوری که شرکت گیرنده یا دهنده فناوری می باشد این ارزیابی می تواند سطح فناوری منتقل شده را اندازه گیری نموده و مبنای قضاوت در مورد انجام درست مفاد قرارداد های انتقال فناوری قرارگیرد.
در این ارزیابی شرکت ها برحسب میزان تسلط بر یک فناوری در یکی از سطوح نه گانه تسلط بر فناوری جای می گیرند.

مشخصات شرکت

مشخصات رابط پروژه

توضیحات

دیگر خدمات