ارزیابی دارایی های نامشهود


ارزیابی دارایی های نامشهود
     دارایی‌های نامشهود بخش مهمی از ارزش شرکت را در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته تشکیل می دهد. بالا بودن دارایی‌های نامشهود علاوه بر اینکه باعث افزایش سرمایه‌گذاری بخش خارجی و انتقال فناوری در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته می‌شود.، ارزش شرکت را در نزد سرمایه گذاران، مراکز اعتبار دهنده، بانک ها و صندوق ها نیز ارتقا داده و اخذ سرمایه یا تسهیلات از این ممراکز را تسهیل می نماید.
دارایی‌های نامشهود شامل فناوری، برند، فرآیند، طراحی سازمانی، الگوهای کاری، اطلاعات، دانش، تخصص، مهارت‌های نیروی انسانی و غیره است. که تکچی هم اکنون ارزیابی فناوری، برند، فرایند های سازمانی و نیروی انسانی را انجام می دهد.

تِک‌چی در این مورد با استفاده از مدل‌های مطرح جهانی با توجه به ویژگی‌های سازمان نسبت به ارزیابی و قیمت‌گذاری دارایی های نامشهود سازمان اقدام می‌نماید. شرکت تِک‌چی در این حوزه از همکاران-شرکای اروپایی استفاده می‌کند و نتایج ارزیابی های شرکت تکچی در مورد دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها موردپذیرش برخی از بانک های اروپایی قرار گرفته است.

مشخصات شرکت

مشخصات رابط پروژه

توضیحات

دیگر خدمات