ارزیابی سطح سلامت سازمانی


ارزیابی سطح سلامت سازمانی
     سلامت سازمانی (OHI) بر اساس مدل کیفی عبارت است از سازگاری و ارتقاء توانایی یک سازمان برای حصول بقاء در تمام سطوح ساختاری سازمان؛ سلامت سازمانی مفهوم تقریباً جدیدی است که شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به‌طور مؤثر و رشد و بهبود سازمان خواهد بود؛ به‌عبارت‌دیگر سلامت سازمانی بیانگر توانایی شرکت برای پاسخگویی به چالش‌های محیط کسب‌وکار در آینده است.
سازمان‌ها برای دستیابی به سرآمدی پایدار باید سالم باشند؛ این امر به این معناست که آن‌ها باید فعالانه عملکرد و سلامتِ سازمان خود را مدیریت کنند.
ارتباط بین سرآمد و عملکرد چه در سطح بنگاه و چه در سطح واحدهای وظیفه‌ای در شرکت مکنزی بررسی‌شده است. این شرکت طی ده سال گذشته با بررسی ۱۲۰۰ شرکت و همچنین ۱٫۵ میلیون نفر کارکنان این شرکت‌ها به این نتیجه رسیده است که سلامت سازمانی تا سه برابر باعث افزایش بازدهی کل سهام (TRS) می‌گردد. شاخص سلامت سازمانی (OHI) از سه بعد اصلی و نُه شاخص شامل جهت‌دهی، رهبری، فرهنگ و جوسازمانی، پاسخ‌گویی، هماهنگی و کنترل، ظرفیت، انگیزش، سازگاری با محیط بیرونی و درنهایت نوآوری و یادگیریتشکیل شده است.
در این ارزیابی سطح سلامت سازمانی یک شرکت با مدل استاندارد مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این ارزیابی به مدیران شرکت کمک می کند نقاط آسیب پذیر سازمان در برابر تحولات محیطی را شناسایی نموده و با رفع انها ریسک شرکت را کاهش دهند.

مشخصات شرکت

مشخصات رابط پروژه

توضیحات

دیگر خدمات