اخبار تکچیبرگزاری جلسه ارزیابی رتبه بندی ملی شرکت دی

رتبه بندی ملی شرکت دی در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت دی در محل آن شرکت برگزار شد. این ارزیابی بر اساس مدل رتبه بندی مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است. رتبه بندی ملی تحت نظارت مرکز ملی رتبه ‌بندی اتاق بازرگانی ایران پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار، ارامش محیط کاری وتفکیک مهارت های فردی از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی انجام می گردد.

رتبه بندی ملی تحت نظارت مرکز ملی رتبه ‌بندی اتاق بازرگانی ایران پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار، ارامش محیط کاری وتفکیک مهارت های فردی از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی انجام می گردد.