اخبار تکچیبرگزاری کارگاه بررسی مستندات دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019

کارگاه بررسی مستندات دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور تقویت مهارت های ارزیابان‌ داخلی سازمان شامل یک کارگاه نیم روزه ی آموزشی با هدف افزایش مهارت ارزیابان ‌مدل  TEM1000برگزار گردید. 

کارگاه بررسی مستندات دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی جهت بررسی مستندات به منظور تقویت مهارت های ارزیابان‌ داخلی سازمان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ در محل شرکت تکچی برگزار گردید.

در این کارگاه نیم روزه شرکت‌کنندگانی از پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی نوری، پتروشیمی بوعلی سینا  حضور یافتند.