اخبار تکچیبرگزاری جلسه میدانی عارضه‌یابی شرکت پتروشیمی بندر امام

جلسات میدانی عارضه‌یابی شرکت پتروشیمی بندر امام در تاریخ ۹۸/۷/۷ و ۹۸/۷/۸ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران ارشد و مدیران میانی و کارشناسان تخصصی شرکت پتروشیمی بندر امام در محل آن شرکت برگزار شد. 

این عارضه‌یابی به منظور پیدا نمودن گلوگاه‌های رشد فرایندهای شرکت و تعیین وزن هر فرایند در عارضه‌های شرکت و در نهایت تعیین اولویت‌های بهبود برگزار گردیده است.

جلسات میدانی عارضه‌یابی از سه جلسه گروهی و تعدادی جلسات محدودتر با حضور مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان مرتبط  به‌صورت طوفان فکری برگزار می‌شود و در نهایت جلسات تکمیلی با توجه به نتایج به صورت فردی یا گروه‌های کوچک برگزار می‌گردد. در ادامه این عارضه‌یابی با بررسی و مطالعه نتایج ارزیابی شرکت‌، انجام مصاحبه‌های لازم با مدیران و پرسنل شرکت و تعیین شدت نیاز فرایندها به بهبود و اولویت‌بندی بهبود آنها و همچنین تعیین موانع احتمالی موجود برای بهبود می‌پردازد.