اخبار تکچیبرگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

پس از ارزیابی توانمندی فرایندی صورت گرفته در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، توسط شرکت تکچی، جلسه میدانی عارضه‌یابی فرایندی آن شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۴ به‎منظور شناسایی عارضه‌های سازمانی و کشف نقاط قابل بهبود فرایندی، با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران، روسای بخش‌های کلیدی و کارشناسان شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در محل آن شرکت برگزار شد.این عارضه‌یابی بر اساس مدل اختصاصی شرکت تکچی صورت گرفته است.