اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت موسسه مرزبان کیفیت دانش در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت خدمات مشتریان

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری موسسه مرزبان کیفیت دانش  در روز سه شنبه  مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت خدمات مشتریان 

حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند.

این ارزیابی با حضور، آقای پیروز غفرانی  به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایندهای مدیریت خدمات مشتریان و آقای علیرضا منجی  به عنوان ناظر جلسه به ‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس و ارزیابان شرکت تکچی و آقایان ابوالفضل معدن‌پور صفری و علی مهریان نماینده شرکت‌  موسسه مرزبان کیفیت دانش در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.