اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت مشاوران مدیریت فناوری آینده پژوهان در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت توسعه خدمات و محصولات

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری مشاوران مدیریت فناوری آینده پژوهان در روز پنج شنبه مورخ در ۱۳۹۸/۲/۱۹ حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت توسعه خدمات و محصولات با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. این ارزیابی با حضور، آقای علی کرمانشاه به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایندهای مدیریت توسعه خدمات و محصولات و ارزیابان شرکت تکچی و آقایان علی نعمانی، امراله دهقانی و محمد حسین عصاری نماینده شرکت‌ مشاوران مدیریت فناوری آینده پژوهان در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.