اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت فناوران مدیریت فرابرناآیش در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایند مدیریت حاکمیت شرکتی

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری فناوران مدیریت فرابرناآیش در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ حوزه تخصصی طراحی فرایند مدیریت حاکمیت شرکتی حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. این ارزیابی با حضور، آقای پیروز غفرانی به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایند مدیریت حاکمیت شرکتی و خانم فرشته میراب‌زاده به عنوان ناظر جلسه به ‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس ارزیابان شرکت تکچی و آقایان فرساد صداقتی و محمد جواد باقری نماینده شرکت‌ فناوران مدیریت فرابرناآیش در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.