اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت فناوران مدیریت فرابرناآیش در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت خدمات مشتری

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری فناوران مدیریت فرابرناآیش در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت خدمات مشتری با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. این ارزیابی با حضور، آقای محمد پزشک به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایندهای مدیریت خدمات مشتری و ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقایان فرساد صداقتی و مهرداد ابراهیمی نماینده شرکت‌ فناوران مدیریت فرابرناآیش در محل شرکت هلدینگ خلیج فارس برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.