اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت معمار سیستم نیلگون در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت تولید

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری معمار سیستم نیلگون در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۲ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت تولید با حضور نماینده محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. این ارزیابی با حضور، آقای نوید نادر پور به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایندهای مدیریت تولید و آقای محمدرضا حیدری به‌عنوان ناظر جلسه به ‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس ارزیابان شرکت تکچی و آقای فرشید رعایت صنعتی نماینده شرکت‌ معمار سیستم نیلگون در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.