اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت مهندسی خدمات برق (مشانیر) در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایند مدیریت دارایی‌های فیزیکی

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری مهندسی خدمات برق (مشانیر) در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۵ در حوزه تخصصی طراحی فرایند مدیریت دارایی‌های فیزیکی حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. این ارزیابی با حضور، آقای ناصح سالم پور به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایند مدیریت منابع انسانی و ناظر جلسه به ‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس ارزیابان شرکت تکچی و آقایان مصطفی حسین زاده و سهند سبطی نماینده شرکت‌ مهندسی خدمات برق (مشانیر) در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.