اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت معماری سیستم نیلگون در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایند مدیریت دارایی های فیزیکی

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری معماری سیستم نیلگون در روز پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۵ مورخ در حوزه تخصصی طراحی فرایند مدیریت دارایی های فیزیکی حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای ناصح سالم پور به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایند مدیریت منابع انسانی و به عنوان ناظر جلسه به ‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس ارزیابان شرکت تکچی و آقایان فرشید رعایت صنعتی و سعید رمضانی نماینده شرکت‌ معماری سیستم نیلگون در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.