اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت رایورزان کیفیت در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت توسعه خدمات محصولات

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری رایورزان کیفیت در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۷ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت توسعه خدمات محصولات با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. این ارزیابی با حضور، آقای علی کرمانشاه به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایندهای مدیریت توسعه خدمات محصولات و آقای سلیمانی به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقایان علی بلوکی و علیرضا شعبانی نماینده شرکت‌ طراحی فرایندهای مدیریت توسعه خدمات محصولات در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.