اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت تعالی گستر طوس در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایند مدیریت منابع انسانی

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری تعالی گستر طوس در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۶ در حوزه تخصصی طراحی فرایند مدیریت منابع انسانی حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. این ارزیابی با حضور، آقای علی تدین به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایند مدیریت منابع انسانی، آقای فرج مشایی به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقایان رضا بزازیان نماینده شرکت‌ تعالی گستر طوس در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.