اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت پایا فرآیند متعال در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت ارائه خدمات

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری پایا فرایند متعال در روز یکشنبه مورخ 1398/1/25 در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت ارئه خدمات با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای نوید نادرپور به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایندهای مدیریت ارائه خدمات و آقای مهدی حیدری به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقای احمد شریعت و خانم الناز عبادی ثانی نماینده شرکت‌ پایا فرآیند متعال در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.