اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت روش سازان صنعت در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت دانش

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری روش سازان صنعت در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۴ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت دانش با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای کرمانشاه به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایندهای مدیریت دانش، آقای فرهاد خدایی به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقای محسن طلوع صادق نماینده شرکت‌ روش سازان صنعت در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.