اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت پویا صنعت بهینه در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت دانش

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری پویا صنعت بهینه در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۴ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت دانش با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای کرمانشاه به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایندهای مدیریت دانش، آقای فرهاد خدایی به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقایان فرامرز موحدی و مجید اقتصادی نماینده شرکت‌ پویا صنعت بهینه در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.