اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت ذهن باز هستی در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت خدمات مشتری

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری ذهن باز هستی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت خدمات مشتری با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای پزشک به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایندهای مدیریت خدمات مشتری، خانم زهرا بهمنی و خانم میراب‌زاده به‌عنوان ناظران جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقایان محمدرضا نصرتی و مجید آقامحمدی نماینده شرکت‌ ذهن باز هستی در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.