اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت مهندسی هیرساویژن در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت فناوری اطلاعات

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری مهندسی هیرساویژن در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت فناوری اطلاعات با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای امین صندوقی به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه مدیریت فناوری اطلاعات، آقای محمد دهقان به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقای امین صادقی نماینده شرکت‌ مهندسی هیرساویژن در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.