اخبار تکچیارزیابی توانمندی فرآیندی شرکت تجارت صنعت هلدینگ خلیج فارس برگزار شد

ارزیابی توانمندی فرآیندی شرکت تجارت صنعت هلدینگ خلیج فارس به مدیریت آقای مهندس عبادزاده می باشد در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ و۱۳۹۷/۰۹/۲۰ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش های کلیدی شرکت تجارت صنعت هلدینگ خلیج فارس در محل آن شرکت برگزار شد. مبنای ارزیابی ابعاد سیزده گانه مدل ارزیابی بومی تکچی در خصوص توانمندی فرآیندی سازمان بوده است که هر بخش از بعدهای سیزده گانه سازمان به صورت جداگانه و با حضور روسای آن بخش مورد ارزیابی فرآیندی توسعه یافته تکچی قرار گرفته است . در این ارزیابی تلاش گردیده است مصادیق اجرای فرآیندهای مربوط به هریک از ابعاد فرآیندی در سازمان شناسایی و ردیابی گردد. شرکت تجارت صنعت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با به کارگیری جمعی از نخبگان صنعت و دانشگاه به عنوان بازوی تجاری هلدینگ خلیج فارس تاسیس گردید.