اخبار تکچیارزیابی توانمندی فرآیندی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد عسلویه برگزار شد

ارزیابی توانمندی فرآیندی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد عسلویه تحت نظارت هلدینگ خلیج فارس به مدیریت آقای مهندس یاسری می باشد از تاریخ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش های کلیدی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد عسلویه در محل آن شرکت برگزار شد. مبنای ارزیابی ابعاد سیزده گانه مدل ارزیابی بومی تکچی در خصوص توانمندی فرآیندی سازمان بوده است که هر بخش از بعدهای سیزده گانه سازمان به صورت جداگانه و با حضور روسای آن بخش مورد ارزیابی فرآیندی توسعه یافته تکچی قرار گرفته است . در این ارزیابی تلاش گردیده است مصادیق اجرای فرآیندهای مربوط به هریک از ابعاد فرآیندی در سازمان شناسایی و ردیابی گردد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه شرکت عبارت از " اداره امور عملیات غیرصنعتی صنایع پتروشیمی شامل منازل سازمانی، تاسیسات شهری شرکتهای وابسته به صنایع پتروشیمی، توسعه و ایجاد تاسیسات مورد نیاز درارتباط با موارد بالا، ارائه خدمات به صنایع پتروشیمی شامل خدمات اداری، اجتماعی، رفاهی، بهداشتی و نظایر آن و انجام عملیات بازرگانی و تدارکاتی درارتباط با فعالیت شرکت و انجام هرگونه عملیات بازرگانی مجاز" می باشد.