اخبار تکچیارزیابی توانمندی فرآیندی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی برگزار شد

ارزیابی توانمندی فرآیندی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی که تحت نظارت هلدینگ خلیج فارس به مدیریت آقای مهندس بابایی می باشد از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ لغایت ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش های کلیدی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در محل آن شرکت برگزار شد. مبنای ارزیابی ابعاد سیزده گانه مدل ارزیابی بومی تکچی در خصوص توانمندی فرآیندی سازمان بوده است که هر بخش از بعدهای سیزده گانه سازمان به صورت جداگانه و با حضور روسای آن بخش مورد ارزیابی فرآیندی توسعه یافته تکچی قرار گرفته است . در این ارزیابی تلاش گردیده است مصادیق اجرای فرآیندهای مربوط به هریک از ابعاد فرآیندی در سازمان شناسایی و ردیابی گردد. شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ارائه خدمات اجرایی مدیریت طرح ها و پروژه های منابع نفت – گاز – پتروشیمی در بازارهای داخلی و منطقه ایی و جهانی را محقق می سازد.