اخبار تکچیارزیابی توانمندی فرآیندی شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی برگزار شد

ارزیابی توانمندی فرآیندی شرکت ره آوران فنون پتروشیمی تحت نظارت هلدینگ خلیج فارس به مدیریت آقای مهندس نوید نادرپور می باشد از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ لغایت ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش های کلیدی شرکت ره آوران فنون پتروشیمی در محل آن شرکت برگزار شد. مبنای ارزیابی ابعاد سیزده گانه مدل ارزیابی بومی تکچی در خصوص توانمندی فرآیندی سازمان بوده است که هر بخش از بعدهای سیزده گانه سازمان به صورت جداگانه و با حضور روسای آن بخش مورد ارزیابی فرآیندی توسعه یافته تکچی قرار گرفته است . در این ارزیابی تلاش گردیده است مصادیق اجرای فرآیندهای مربوط به هریک از ابعاد فرآیندی در سازمان شناسایی و ردیابی گردد. جرای دوره های آموزشی فنی ، تخصصی ،زبان وکامپیوتر وهمچنین آموزشهای غیر فنی جهت کارکنان شاغل در شرکت های تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سایر سازمانها ، بمنظور بروز رسانی اطلاعات و مهارت های مورد نیاز شغلی کارکنان شاغل با بکار گیری امکانات ، تجهیزات ، ماشین آلات ، و فضاهای فنی .