اخبار تکچیارزیابی توانمندی فرآیندی شرکت پتروشیمی خوزستان برگزار شد

ارزیابی توانمندی فرآیندی پتروشیمی خوزستان که تحت نظارت هلدینگ خلیج فارس به مدیریت آقای مهندس احمد زاده می باشد از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ لغایت ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش های کلیدی پتروشیمی خوزستان درمحل آن شرکت برگزار شد. مبنای ارزیابی ابعاد ۱۳ گانه مدل ارزیابی بومی تکچی در خصوص توانمندی فرآیندی سازمان بوده است که هر بخش از بعدهای 13گانه سازمان به صورت جداگانه و با حضور روسای آن بخش مورد ارزیابی فرآیندی توسعه یافته تکچی قرار گرفته است . در این ارزیابی تلاش گردیده است مصادیق اجرای فرآیندهای مربوط به هریک از ابعاد فرآیندی در سازمان شناسایی و ردیابی گردد. پتروشیمی خوزستان یکی از تولید کنندگان طرح های پلیمری در کشور میباشد.