اخبار تکچیارزیابی توانمندی فرآیندی پتروشیمی ایلام برگزار شد

ارزیابی توانمندی فرآیندی پتروشیمی ایلام که تحت نظارت هلدینگ خلیج فارس به مدیریت آقای مهندس می باشد از تاریخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۷ لغایت ۰۸/۰۸/۱۳۹۷ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش های کلیدی پتروشیمی ایلام درمحل آن شرکت برگزار شد. مبنای ارزیابی ابعاد ۱۳ گانه مدل ارزیابی بومی تکچی در خصوص توانمندی فرآیندی سازمان بوده است که هر بخش از بعدهای 13گانه سازمان به صورت جداگانه و با حضور روسای آن بخش مورد ارزیابی فرآیندی توسعه یافته تکچی قرار گرفته است . در این ارزیابی تلاش گردیده است مصادیق اجرای فرآیندهای مربوط به هریک از ابعاد فرآیندی در سازمان شناسایی و ردیابی گردد. پتروشیمی ایلام با هدف احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی، پتروشیمیایی و فرآورده‌های فرعی و مشتقات ذیربط آن‌ها فعال گردید.