اخبار تکچیارزیابی توانمندی فرآیندی شرکت خدمات عملیات غیر صنعتی ماهشهر برگزار شد

ارزیابی توانمندی فرآیندی شرکت خدمات عملیات غیر صنعتی ماهشهرکه تحت نظارت هلدینگ خلیج فارس به مدیریت آقای مهندس غلامی می باشد از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۳۰با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش های کلیدی شرکت خدمات عملیات غیر صنعتی ماهشهر در محل آن شرکت برگزار شد. مبنای ارزیابی ابعاد سیزده گانه مدل ارزیابی بومی تکچی در خصوص توانمندی فرآیندی سازمان بوده است که هر بخش از بعدهای سیزده گانه سازمان به صورت جداگانه و با حضور روسای آن بخش مورد ارزیابی فرآیندی توسعه یافته تکچی قرار گرفته است . در این ارزیابی تلاش گردیده است مصادیق اجرای فرآیندهای مربوط به هریک از ابعاد فرآیندی در سازمان شناسایی و ردیابی گردد. خدمات عملیات غیر صنعتی ماهشهر ارائه دهنده کلیه خدمات غیر صنعتی به شرکت ها و پتروشیمی ها در ماهشهر میباشد.