اخبار تکچیارزیابی توانمندی فرآیندی شرکت پتروشیمی اروند برگزار شد

ارزیابی توانمندی فرآیندی شرکت پتروشیمی اروند که تحت نظارت هلدینگ خلیج فارس به مدیریت آقای مهندس قاسمیان عزیزی می باشد از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش های کلیدی شرکت پتروشیمی اروند در محل آن شرکت برگزار شد. مبنای ارزیابی ابعاد ۱۳ گانه مدل ارزیابی بومی تکچی در خصوص توانمندی فرآیندی سازمان بوده است که هر بخش از بعدهای 13گانه سازمان به صورت جداگانه و با حضور روسای آن بخش مورد ارزیابی فرآیندی توسعه یافته تکچی قرار گرفته است . در این ارزیابی تلاش گردیده است مصادیق اجرای فرآیندهای مربوط به هریک از ابعاد فرآیندی در سازمان شناسایی و ردیابی گردد. شركت پتروشيمي اروند در راستاي توسعه صنعتي كشور و نيز تامين مواد اوليه صنايع شيميايي و پايين دستي در بازارهاي داخلي و صادراتي احداث شده است.