اخبار تکچیارزیابی توانمندی پتروشیمی بوعلی سینا برگزار شد

ارزیابی توانمندی فرآیندی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا که تحت نظارت هلدینگ خلیج‌فارس به مدیریت آقای مهندس قارونی می‌باشد از تاریخ ۱۳۹۷/۷/۸ لغایت ۱۳۹۷/۷/۹ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در محل آن شرکت برگزار شد. مبنای ارزیابی ابعاد سیزده‌گانه مدل ارزیابی بومی تکچی در خصوص توانمندی فرآیندی سازمان بوده است که هر بخش از بعدهای سیزده‌گانه سازمان به‌صورت جداگانه و با حضور روسای آن بخش مورد ارزیابی فرآیندی توسعه‌یافته تکچی قرارگرفته است. در این ارزیابی تلاش گردیده است مصادیق اجرای فرآیندهای مربوط به هریک از ابعاد فرآیندی در سازمان شناسایی و ردیابی گردد. شرکت پتروشیمی بوعلی سینا باهدف تولید اقتصادی و بهینه مواد آروماتیکی و باهدف تأمین خوراک شرکت‌های پتروشیمی و شیمیایی در سراسر کشور و همچنین صادرات مازاد تولیدات به خاورمیانه شروع به‌کار نموده است.