اخبار تکچیارزیابی توانمندی پتروشیمی ارومیه برگزار شد

ارزیابی توانمندی فرایندی شرکت پتروشیمی ارومیه که تحت نظارت هلدینگ خلیج‌فارس به مدیریت آقای مهندس دل‌جوان می‌باشد از تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۷/۲ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت پتروشیمی ارومیه در محل آن شرکت برگزار شد. مبنای ارزیابی ابعاد سیزده‌گانه مدل ارزیابی بومی تکچی در خصوص توانمندی فرایندی سازمان بوده است که هر بخش از بعدهای سیزده‌گانه سازمان به‌صورت جداگانه و با حضور روسای آن بخش مورد ارزیابی فرایندی توسعه‌یافته تکچی قرارگرفته است. در این ارزیابی تلاش گردیده است مصادیق اجرای فرایندهای مربوط به هریک از ابعاد فرایندی در سازمان شناسایی و ردیابی گردد. شرکت پتروشیمی ارومیه واقع در جنوب غربی شهرستان ارومیه می‌باشد این مجتمع اولین واحد تولید ملامین در ایران و تولیدکننده مواد پتروشیمی می‌باشد.