اخبار تکچیارزیابی توانمندی فرایندی شرکت پلیمر آریا ساسول برگزار گردید

ارزیابی توانمندی فرایندی شرکت پلیمر آریا ساسول که تحت نظارت هلدینگ خلیج‌فارس به مدیریت آقای مهندس امیرحسین بحرینی می‌باشد از تاریخ ۱۳۹۷/۶/۴ لغایت ۱۳۹۷/۶/۵ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت آریا ساسول در محل آن شرکت برگزار شد. مبنای ارزیابی ابعاد سیزدهگانه مدل ارزیابی بومی تکچی در خصوص توانمندی فرایندی سازمان بوده است که هر بخش از بعدهای سیزده‌گانه سازمان به‌صورت جداگانه و با حضور روسای آن بخش مورد ارزیابی فرایندی توسعه‌یافته تکچی قرارگرفته است. در این ارزیابی تلاش گردیده است مصادیق اجرای فرایندهای مربوط به هریک از ابعاد فرایندی در سازمان شناسایی و ردیابی گردد. شرکت آریا ساسول یکی از بزرگ‌ترین تولید کننده‌های فرآورده‌های پلیمری محصولات پتروشیمی در ایران می‌باشد.