اخبار تکچی



ارزیابی توانمندی فرایندی شرکت پتروشیمی مبین برگزار گردید

ارزیابی توانمندی فرایندی شرکت پتروشیمی مبین که تحت نظارت هلدینگ خلیج‌فارس به مدیریت آقای مهندس علیرضا شمیم می‌باشد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ لغایت ۱۳۹۷/۵/۱۵ با حضور ارزیابان شرکت تکچی، مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت پتروشیمی مبین در محل آن شرکت برگزار شد. مبنای ارزیابی ابعاد سیزده‌گانه مدل ارزیابی بومی تکچی در خصوص توانمندی فرایندی سازمان بوده است که هر بخش از بعدهای سیزده‌گانه سازمان به‌صورت جداگانه و با حضور روسای آن بخش مورد ارزیابی فرایندی توسعه‌یافته تکچی قرارگرفته است. در این ارزیابی تلاش گردیده است مصادیق اجرای فرایندهای مربوط به هریک از ابعاد فرایندی در سازمان شناسایی و ردیابی گردد. شرکت پتروشیمی مبین، یکی از بزرگ‌ترین یوتیلیتی‌های متمرکز دنیاست.