اخبار تکچیارزیابی توانمندی فرایندی شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) برگزار گردید

ارزیابی توانمندی فرایندی شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) که تحت نظارت هلدینگ خلیج‌فارس به مدیریت آقای مهندس تقی صانعی می‌باشد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۷ لغایت ۱۳۹۷/۵/۸ حضور ارزیابان شرکت تکچی، مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت پتروشیمی نوری در محل آن شرکت برگزار شد. مبنای ارزیابی ابعاد سیزده‌گانه مدل ارزیابی بومی تکچی در خصوص توانمندی فرایندی سازمان بوده است که هر بخش از بعدهای سیزده‌گانه سازمان به‌صورت جداگانه و با حضور روسای آن بخش مورد ارزیابی فرایندی توسعه‌یافته تکچی قرارگرفته است. در این ارزیابی تلاش گردیده است مصادیق اجرای فرایندهای مربوط به هریک از ابعاد فرایندی در سازمان شناسایی و ردیابی گردد. شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد آروماتیکی جهان با ظرفیت (چهار میلیون و پانصد هزار تن) ۴/۵ میلیون تن در سال، از جمله مجتمع‌های شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس (هلدینگ خلیج فارس) بوده است.