اخبار تکچیارزیابی توانمندی فرایندی پتروشیمی بندر امام برگزار گردید

نخستین ارزیابی توانمندی فرایندی شرکت پتروشیمی پارس از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱ لغایت ۱۳۹۷/۵/۲ با حضور ارزیابان شرکت خدمات فناوری تکچی شرق، مدیران، روسای امور صادرات و سرپرستان شرکت پتروشیمی پارس انجام شد. مبنای ارزیابی ابعاد سیزدهگانه مدل ارزیابی بومی توانمندی فرایندی سازمان بودهاست. در این ارزیابی تلاش گردیده است مصادیق اجرای فرایندهای مربوط به هریک از ابعاد فرایندی در سازمان شناسایی و ردیابی گردد. شرکت پتروشیمی پارس به‌عنوان یکی از پیشگامان تعریف و جاری سازی چارچوب فرایندی کسب‌وکار؛ باهمت و تلاش جمعی سازمانی و مدیریت فنی نخبگان این حوزه از سال ۱۳۹۳ نسبت به ایجاد این ساختار فرایندی اقدام نمود که در ابعاد هفده گانه و متناسب با ماهیتکسب‌وکار این شرکت طبقه‌بندی گردید.