اخبار تکچیارزیابی توانمندی فرایندی پتروشیمی شهید تندگویان برگزار گردید

ارزیابی توانمندی فرایندهای شرکت سهامی پتروشیمی شهید تندگویان با حضور ارزیابان شرکت تکچی در سیزده حوزه‌ی مختلف فرایندی این شرکت برگزار گردید. شرکت سهامی پتروشیمی شهید تندگویان به‌منظور آگاهی دقیق از شرایط عملکرد فرایندهای خود در بخش‌های مختلف با استفاده از مدل بومی ارزیابی توان فرایندی مورد ارزیابی قرار گرفت و ارزیابان در سیزده بعد مختلف با مدل تکچی شرکت سهامی پتروشیمی شهید تندگویان را ارزیابی نمودند. می‌توان افزود بعد از اتمام ارزیابی حضوری می‌بایست شرکت سهامی پتروشیمی شهید تندگویان مستندات اجرایی و فرایندی خود را برای شرکت ارزیاب ارسال نماید و در مرحله بعد شرکت ارزیاب پس از گذشت یک ماه نتایج ارزیابی خود را همراه با گزارش توانمندی فرایندهای سازمان ارائه نماید تا نقاط قابل‌بهبود و قوت حوزه‌های مختلف شرکت مشخص شود تا در کنار این نتایج بتوانند اصلاحات موردنیاز برای ارتقاء و بهبود فرایندهای اجرایی خود را اعمال نماید.