اخبار تکچیارزیابی توانمندی فرایندی پتروشیمی بندر امام برگزار گردید

ارزیابی توانمندی فرایندهای شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام با حضور ارزیابان شرکت تکچی طی سه روز در حوزه‌های مختلف فرایندی این شرکت برگزار گردید. شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام به‌منظور آگاهی دقیق از شرایط عملکرد فرایندهای خود در بخش‌های مختلف با استفاده از مدل بومی ارزیابی توان فرایندی مورد ارزیابی قرار گرفت و ارزیابان طی هفت نفر روز در سیزده بعد مختلف با مدل تکچی شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام را ارزیابی نمودند. می‌توان افزود بعد از اتمام ارزیابی حضوری می‌بایست شرکت سهامی پتروشیمیبندر امام مستندات اجرایی و فرایندی خود را برای شرکت ارزیاب ارسال نماید و در مرحله بعد شرکت ارزیاب پس از گذشت یک ماه نتایج ارزیابی خود را همراه با گزارش توانمندی فرایندهای سازمان ارائه نماید تا نقاط قابل‌بهبود و قوت حوزه‌هایمختلف شرکت مشخص شود تا در کنار این نتایج بتوانند اصلاحات موردنیاز برای ارتقاء و بهبود فرایندهای اجرایی خود را اعمال نماید.