اخبار تکچیچرا سازمان های پلتفرمی کاراتر از سازمان های سنتی هستند؟

پلتفرم یک شبکه ارتباطی و اطلاعاتی می باشد، که در آن با استاندارد سازی و تسهیل تعاملات بین اجزای پلتفرم و ایجاد دانش از طریق پردازش اطلاعات موجود در پلتفرم، ارزش افزوده ایجاد می شود. سازمانهایی که علاوه بر فعالیت و ماموریت اصلی خود، بقیه فعالیت های سازمانی خود را نیز روی پلتفرم ها و با استفاده از اجزای پلتفرمی انجام دهند، سازمان های پلتفرمی نامیده می شوند.

سازمانهای پلتفرمی از بلوک های پیش ساخته سازمانی استفاده می کنند که در اصطلاح به آن (Platform of Platforms) POP گفته می شود. سازمانها با استفاده از ابزارهای موجود نسبت به طراحی و ایجاد نسخه پلتفرمی مورد نظر اقدام می نمایند.

سازمانهای پلتفرمی از بلوک های پیش ساخته سازمانی استفاده می کنند که در اصطلاح به آن POP گفته می شود.

سازمانهای پلتفرمی از بلوک های پیش ساخته سازمانی استفاده می کنند که در اصطلاح به آن POP گفته می شود.

مزایای حرکت به سمت سازمان های پلتفرمی:

· نامحدود بودن نهاد ها، سازمانها و اشخاص مرتبط با پلتفرم (سازمان بدون مرز)

· امکان شخصی سازی بی نهایت درحد فرد و تصمیمات فردی

· امکان ترجمه زبان های ارتباطی به یکدیگر

· امکان تجمیع اطلاعات در مورد موضوعات مرتبط با عملکرد طرف های موجود در پلتفرم

· امکان پردازش نتایج تصمیمات و تصمیم سازی همزمان برای طرف های موجود در پلتفرم

· امکان بهره گیری از ابزار های قدرتمند هوش مصنوعی در بهینه سازی تصمیمات

· انعطاف بسیار بالا در نوع ابزار ارتباط با پلتفرم،زمان ارتباط ، مکان ارتباط، زبان ارتباط، وسایل تولید و توزیع بهینه پیام

· امکان اندازه گیری سریع کیفیت تصمیمات

· امکان بازخورد و کنترل آنلاین تصمیمات

· امکان دسترسی به اطلاعات لحظه ای و مستند و منطبق بر واقعیت

· هزینه بسیار پایین

· افزایش اثر بخشی

 

سازمان پلتفرمی در ایران:

وجود مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چند دهه گذشته کشور و همزمان رشد سریع دانش سازمانی و تکنولوژی های مربوطه در دنیا باعث، بروز شکاف عمیق بین کارایی و اثر بخشی سازمانهای ایرانی و کشورهای پیشرفته و حتی درحال توسعه گردیده است. این شکاف هم در بنگاه های اقتصادی ایرانی در سطح خرد و هم در سازمانهای متولی و سیاستگذار در امور اقتصادی در سطح کلان به وضوح قابل مشاهده است. به طوریکه بنظر می رسد مهمترین عارضه کشور ضعف سازمانی موجود در کشور می باشد و تاثیر عوامل بیرونی نظیر تحریم، فرهنگ و ... را نمی توان با آن مقایسه نمود.

نتیجه تداوم این وضعیت به ضعف روزافزون تصمیمات و اقدامات انجامیده و این تصمیمات و اقدامات ضعیف، خود مشکلات جدیدی را در عرصه اقتصادی پدید می آورد و به ضعیف تر شدن سازمان ها منجر می شود. و این چرخه معیوب روز بروز اثر خود را در کوچک شدن حجم اقتصاد، بیکاری، تورم و عدم سرمایه گذاری مولد بیشتر نشان می دهد.

بنابراین مساله اصلی کشور ما ، تقویت سازمانهای موجود در سطح خرد و کلان و به تبع آن افزایش کیفیت تصمیمات و اقدامات در سطح خرد و کلان می باشد که حل آن می تواند به این چرخه معیوب خاتمه داده و فرایندی در جهت اصلاح ساختار ها و رشد اجتماعی و اقتصادی را رقم بزند.

مهمترین عارضه کشور ضعف سازمانی موجود است و تاثیر عوامل بیرونی نظیر تحریم و ... را نمی توان با آن مقایسه نمود.

مهمترین عارضه کشور ضعف سازمانی موجود است و تاثیر عوامل بیرونی نظیر تحریم و ... را نمی توان با آن مقایسه نمود.

اصلاح سازمانها به روش سنتی به دو دلیل غیرممکن و یا بسیار سخت است:

اول اینکه متولی اصلاح سنتی سازمانها به ناچار و ناگزیر بخش دولتی است که با توجه به وضع موجود، توانایی این موضوع را هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ منابع دانشی و مدیریتی ندارد و در چند دهه گذشته نیز نشان داده است که بخش دولتی به دلیل آلودگی بیش از حد نظام تصمیم گیری آن با مسایل سیاسی، بیش از آنکه برای حل این مساله سودمند باشد، خود بیشترین نقش را در ایجاد وضعیت آشفته امروز ایفا نموده است.

دوم اینکه سرعت رشد دانش سازمانی و ابزار های توسعه و مدیریت آن به قدری زیاد است که امکان جبران عقب ماندگی سازمانی را با وجود لَختی و اینرسی فراوان بخش های دولتی غیر ممکن می نماید.

بخش خصوصی نیز متاسفانه در سالهای گذشته به دلیل درگیر شدن با مباحث مختلفی نظیر ظهور سازمانهای خصولتی و شبه دولتی و انحصارات و رانت های موجود در اقتصاد، عملا از صحنه رقابت کنار گذاشته شده و پیکر نحیف آن نیز یارای مقابله با ضعف های موجود را ندارد.

بنابراین در این شرایط فعلی، استفاده از سازمان پلتفرمی واسط و ایجاد هم افزایی بین سه بخش حاکمیت (شامل قوای سه گانه و نهاد رهبری) و سازمانهای بخش خصوصی و مردم با استفاده از این ابزار، می تواند بهترین و مناسب ترین راه حل باشد. با استفاده از این روش، شکاف سازمانی موجود در کشور با تزریق دانش و ابزار مدرن سازمانی و بدون نیاز به رشد فرهنگ و دانش سازمانی از طریق سازمان پلتفرمی واسطه مرتفع شده و ارتباط سازمانهای سنتی در کشور با ماموریت های محوله از طریقِ سازمان پلتفرمی جدید با تمام ویژگی های یک سازمان مدرن برقرار می شود.

این سازمان های جدید با بهره وری بالای خود چرخه معیوب تصمیم سازی در کشور را به چرخه مثبت اصلاح و بازسازی سازمانی تبدیل می نماید. سازمان های سنتی نیز تا هر زمان که لازم باشد، موازی با این سازمان پلتفرمی به کار خود ادامه می دهند و به تدریج با افزایش دانش سازمانی، وظایف آنها به سازمان جدید محول می شود.

سازمان های پلتفرمی با بهره وری بالای خود چرخه معیوب تصمیم سازی در کشور را به چرخه مثبت تبدیل می نمایند.

سازمان های پلتفرمی با بهره وری بالای خود چرخه معیوب تصمیم سازی در کشور را به چرخه مثبت تبدیل می نمایند.

دستاوردهای پیاده سازی سازمان پلتفرمی:

· زمان پیاده سازی سریع: ایجاد یک نظام پلتفرمی واسطه در ایران با توجه به توانمندی های موجود کمتر از سه سال زمان می برد.

· هزینه بسیار پایین: هزینه تشکیل یک دولت پلتفرمی کامل با کل ماموریت های آن کمتر از یک درصد هزینه لازم برای ایجاد دولت الکترونیک است.

· بهره وری بالا: بهره وری کشور در مدت کوتاهی به سطح استاندارد جهانی ارتقا می یابد.

· کاهش فساد: تقریبا بروز فساد در یک حاکمیت پلتفرمی نزدیک به صفر خواهد رسید و کوچکترین فساد قبل از اثر گذاری آشکار و محدود خواهد شد.

· ایجاد اقتصاد مبتنی بر اطلاعات: تولید اطلاعات بروز، لحظه ای و صحیح زیر ساخت مناسب جهت شکل گیری اقتصاد مبتنی براطلاعات وحکمرانی داده را فراهم می کند.

· ایجاد عدالت: توزیع مناسب منابع در بخش های مختلف امکان بهره مندی عادلانه تمام بخشها از منابع را فراهم می آورد.

· ایجاد اشتغال پایدار: با توجه به عدم وابستگی پلتفرم ها به زمان و مکان امکان اشتغال همه ایرانیان در سرتاسر کشور حتی در خارج از کشور فراهم می شود و مهاجرت به شهر ها ی بزرگ برای اشتغال کمتر می شود.

و صدها مزیت دیگر که می توان برای این راه حل برشمرد .

 

با توجه به رشد سریع سازمانهای پلتفرمی در دنیا، سالهای آینده ممکن است برای ایجاد جامعه پلتفرمی ایرانی بسیار دیر باشد و ما بناچار در یکی از پلتفرم های جهانی ادغام و در آن حل شویم. بزرگترین خسارت این وضعیت در آینده نزدیک از دست دادن استقلال و بناچار بازی در زمینی است که نقشی در آن نخواهیم داشت.

 


ما در مجموعه دانش بنیان تـکـچی با سابقه ارزیابی، عارضه یابی و رتبه بندی حرفه ای و جامع بیش از 500 شرکت معتبر ایرانی در حوزه های مختلف پتروشیمی، نفت و گاز، فناوری اطلاعات، پزشکی و دارویی و...بر مبنای سه گام ارزیابی توان فرآیندی، ارزیابی نتایج وارزیابی تاب آوری سازمانیِ مدل بومی و توسعه یافته تعالی سازمانی TEM1000 در قالب بیش از 30 خدمت و 13 محصول متنوع ارزیابی، خودارزیابی و عارضه یابی، مفتخریم اعلام کنیم به عنوان اولین و تنها مجموعه تخصصی و فعال در حوزه طراحی و پیاده سازی سازمان پلتفرمی در سطح کشور، آماده ارائه مجموعه ای از بهترین، امن ترین و کامل ترین خدمات به سازمانها، ارگانها، نهادها و شرکت های بخش دولتی و خصوصی در این حوزه هستیم.

از مجموعه سازمان های طراحی شده توسط مجموعه تکچی بر مبنای مفهوم سازمان های پلتفرمی، می توان به سامانه ناب و نو، سامانه باهم، سامانه معلم یار و سامانه سیتی رخش اشاره کرد.