اخبار تکچیگام های ارزیابی مدل تعالی سازمانی TEM1000

پیش فرض مدل های ارزیابی فرایندی این است که سازمانها برای اینکه به اهداف خود دست یابند، باید مجموعه ای از وظایف و فعالیتها را به گونه ای نظام مند انجام دهند و این مجموعه نظام مند، بر اساس فرایندهای سازمانی هستند. به بیان دیگر، این فرایندهای سازمانی هستند که احتمال موفقیت پایدار شرکت را (در دستیابی به اهداف) بیشتر می کنند و بیان می کنند که موفقیت شرکت، تصادفی نیست. این مفهوم، با تبدیل فعالیت های فردی به فعالیتهای نقش های سازمانی نیز قرابت دارد.

فرایندهای سازمانی احتمال موفقیت پایدار شرکت را (در دستیابی به اهداف) بیشتر می کنند .

فرایندهای سازمانی احتمال موفقیت پایدار شرکت را (در دستیابی به اهداف) بیشتر می کنند .

 

مرکز بهره وری و کیفیت آمریکا (APQC) به عنوان متولی و مرجع استاندارد ارائه چارچوب و زبان مشترک برای طراحی و افزایش بهره وری فرآیندهای سازمان، در سال ۱۹۹۲ برای اولین بار اقدام به بهینه کاوی بین المللی نمود و در همان سال اولین نسخه از چهارچوب فرایندی کسب وکار (PCF) را برای سازمانها ارائه داد که تاکنون پرکاربردترین چارچوب طراحی و ارزیابی فرآیند در جهان است.

 

مرکز بهره وری و کیفیت آمریکا (APQC) به عنوان مرجع استاندارد ارائه چارچوب و زبان مشترک فرآیندهای سازمان است.

مرکز بهره وری و کیفیت آمریکا (APQC) به عنوان مرجع استاندارد ارائه چارچوب و زبان مشترک فرآیندهای سازمان است.

 

هم اکنون اعضای فعلی این مرکز شامل بیش از 150،000 متخصص در 45 صنعت از بیش از 550 سازمان در سراسر جهان هستند که بهترین تجربیات شرکتهای موفق دنیا در حوزه فرایند، مدیریت دانش، نوآوری، طراحی محصول و ... را برای توسعه شرکتها و سازمانهای جهان به اشتراک میگذارد.

مدل تعالی سازمانی TEM1002 یک مدل بومیِ طراحی شده توسط مجموعه دانش بنیان تکچی می باشد که بر مبنای مدل PCF (ارائه شده توسط مرکز بهره وری و کیفیت آمریکا APQC) ، توسعه یافته است.

این مدل در سه گام به ارزیابیِ دقیق و جامع وضعیت سازمان در ابعاد مختلف می پردازد.

مدل تعالی سازمانی TEM1002 یک مدل بومیِ است که بر مبنای مدل PCF توسعه یافته است.

مدل تعالی سازمانی TEM1000 یک مدل بومیِ است که بر مبنای مدل PCF توسعه یافته است.

در گام اول توان فرآیندی شرکت‌ها در 13 بعد فرآیندی و با اندازه‌گیری بیش از 300 پارامتر سنجیده می شود. پس از عارضه‌یابی و ارزیابی اولیه و اطلاع شرکت ها از وضعیت فرایند‌های سازمانِ خود و اولویت‌های بهبود، زمانی که سازمان در عملیات اجرایی، فرایند‌های خود را تا سطح مناسبی بهبود نماید، در گام دوم مدل تعالی، عملکرد نتایج سازمان نیز مورد ارزیابی و عارضه‌یابی قرار می‌گیرد و در نهایت در گام سوم، شرکت‌ها از نظر تاب آوری در برابر شوک‌های انسانی، اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیک مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

 


شرکت دانش بنیان تکچی؛ تنها ارائه دهنده خدمات تخصصی و پیشرفته ارزیابی، عارضه یابی و رتبه بندی سازمانی در ایران است که بر منطبق مدل بومی و توسعه یافته تعالی سازمانیTEM1000 به بررسی و ارزیابی وضعیت سازمان ها می پردازد.

مجموعه ما با ارائه بیش از30  خدمت  و 13 محصولمتنوع ارزیابی، خودارزیابی وعارضه یابی آماده همکاری با سازمان های مختلف می باشد.