اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت توسعه خدمات و محصولات

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری پژوهش و نوآوری فرتاک ایرانیان در روز یک شنبه مورخ در ۲9/۰2/۱۳۹8 حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت توسعه خدمات و محصولات با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند ، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای دکتر علی کرمانشاه به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایندهای مدیریت ارائه خدمات و آقای افضل آبادی به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقایان سهراب آقازاده و مهدی اوجانی نماینده شرکت‌ طراحی فرایندهای مدیریت توسعه خدمات و محصولات در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.