ارزیابی مشاوران مدیریت


ارزیابی مشاوران مدیریت
     گام بعدی پس از انجام ارزیابی های سازمانی و مشخص شدن نقاط ضعف شرکت، رفع این ضعفها با استفاده از توان نیروهای درون سازمانی و همچنین کمک مشاوران مدیریت در حوزه مربوطه می باشد.
اکثر کارفرمایان در انتخاب مشاور با دوسوال اساسی روبرو هستند. اول اینکه چگونه مشاور مناسب را از بین مشاوران مختلف انتخاب نمایند و دوم اینکه - با توجه به نامشهود بودن خدمت مشاوره- چگونه قرارداد مناسبی با مشاوران عقد کنند که حصول نتیجه را با کمترین هزینه و زمان برای شرکت بهمراه داشته باشد.
ازطرف دیگر مشاوران مدیریت مجرب نیز در اثبات توانمندی خود و حضور موثر در جمع کارفرمایان متقاضی با دشواری هایی روبرو هستند.
شرکت تکچی برای ایجاد اطمینان در انتخاب مشاوران مدیریت و ایجاد سهولت و آرامش در روابط بین مشاوران و کارفرمایان اقدام به تدوین مدل ارزیابی مشاوران مدیریت در کلیه شاخه های اصلی مشاوره مدیریت نموده است.
برای توسعه مدل ارزیابی مشاوران مدیریت، شرکت تِک‌چی از چارچوب مدل‌های بین‌المللی شرکت‌های Equiteq، Mckenzie و APQC باسابقه فراوان در حوزه ارزیابی شرکت‌های مشاوره مدیریت که برای توسعه ارزش و ارزیابی خدمات شرکت‌های مشاوره‌ای است، استفاده کرده است.
چارچوب مدل توسعه داده‌شده از نُه شاخص اصلی شامل ارزش پیشنهادی به مشتری، فروش و رشد سود، روابط مشتری، کیفیت درآمد حاصل از خدمات، دارایی‌های نامشهود، فرآیند بازاریابی و فروش، وفاداری مشتریان، کیفیت مدیریت و توانمندی در حوزه تخصصی تشکیل‌شده است که برای ارزیابی خدمات شرکت مشاوره مدیریت در حوزه های تخصصی، با استفاده از هشتادوچهار شاخص فرعی عملکرد وضعیت شرکت را ارزیابی می‌کند.
همچنین شرکت تکچی مسؤلیت تهیه شرح خدمات قراردادهای مشاوره مدیریت، تحویل دهی پروژه به مشاوران نظارت بر کار مشاوران و تحویل گیری نتایج کار از مشاوران مدیریت تایید شده را بعهده می گیرد.
نتایج این ارزیابی در حال حاضر توسط نهاد های مهمی چون معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری مورد پذیرش قرار می گیرد.

مشخصات شرکت

مشخصات رابط پروژه

توضیحات

دیگر خدمات